ผู้ฝึกสอนที่ดี ควรเป็นอย่างไร จึงทำให้ทีมมีชัยชนะ

ผู้ฝึกสอนที่ดี ควรเป็นอย่างไร จึงทำให้ทีมมีชัยชนะ

บทบาทของผู้ฝึกสอนกีฬา

  1.  ผู้ฝึกสอนต้องค้นคว้าหาความรู้เรียนเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา  ทั้งนี้เพื่อที่จะพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสูงสุด
2.  ผู้ฝึกสอนต้องมีความสามารถและเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการต่าง ๆ ของผู้เรียน  และสามารถพาผู้เรียนหรือนักกีฬาไปสู่จุดมุ่งหวังได้
3.  ผู้ฝึกสอนต้องเป็นคนที่มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส  เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนานรื่นเริงให้กับผู้เรียน
4.  ผู้ฝึกสอนต้องเป็นคนที่มีอารมณ์มั่นคง  เพราะต้องเจอกับสถานการณ์หลาย ๆ อย่าง  เพราะจะทำให้ขาดความเคารพนับถือ
5.  ผู้ฝึกสอนต้องยุติธรรม  ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง  มีทัศนคติที่ดีกับผู้เรียนทุกคน  ซึ่งจะช่วยให้การสอนเกิดบรรยากาศของความซาบซึ้ง  เชื่อใจ  และได้รับความร่วมมือด้วยดี
6.  ผู้ฝึกสอนต้องทุ่มเทให้กับความต้องการต่าง ๆ ของผู้เรียน  ก็เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพที่ดีรอบตัว
7.  ผู้ฝึกสอนต้องมีความสามารถหลาย ๆ ด้าน  นอกจากจะมีความรู้ทางด้านกีฬาแล้ว  ยังต้องมีความรู้ในเรื่องจิตวิทยา  ปรัชญา  กายวิภาค  สรีรวิทยาและอื่นๆ
8.   ผู้ฝึกสอนต้องมีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคนิคและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดความมั่นใจในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกกีฬา                                                
  9.   ผู้ฝึกสอนมีสติและความรับผิดชอบ  ปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเต็มความสามารถ  ใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลด้วยความรอบครอบ
10. ผู้ฝึกสอนต้องสามารถสาธิตตามลำดับขั้นตอนที่ใช้ในทักษะของกีฬาได้อย่างดีเยี่ยม
11. ผู้ฝึกสอนจะต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่ากับใคร ๆ  สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลต่าง ๆ ด้วยความราบรื่นตรงกับเป้าประสงค์ที่ได้วางเอาไว้

การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬามิใช่จะเป็นได้ง่าย ๆ  ผู้ฝึกสอนต้องทุ่มเท  เสียสละและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  ให้เขาแสดงความสามารถออกมาได้จนถึงขีดสุด

 

 

Comments are closed.